Ársreikningur 2018

Ársreikningur

HB Grandi hf. gerir út níu fiskiskip í lok árs og vinnur fiskafurðir í Reykjavík, á Akranesi, á Vopnafirði og til sjós. Félagið hefur mestar aflaheimildir íslenskra útgerðarfélaga og rekur eigið sölu- og markaðsstarf sem selur afurðirnar um heim allan. Með reynslumiklu og hæfu starfsfólki er lögð áhersla á ábyrga umgengni til sjós og lands og gæði afurða.

Í skipastól samstæðunnar í árslok eru þrír frystitogarar, fjórir ísfisktogarar og tvö uppsjávarskip.

Á árinu 2018 var afli botnfiskskipa félagsins 47 þúsund tonn og uppsjávarskipa 120 þúsund tonn.

Ársreikningur HB Granda hf. er saminn í evrum. Meðalgengi evru hækkaði úr 120,2 í 127,37 eða um 5,9% milli áranna 2017 og 2018. Frá árslokum 2017 til ársloka 2018 hækkaði gengi evru úr 124,7 í 132,86 eða um 6,5%. Olíuverð í Bandaríkjadölum hækkaði að meðaltali um 31,6% milli ára.

Ársreikningur samstæðunnar fyrir árið 2018 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningur samstæðunnar hefur að geyma ársreikning HB Granda hf. og dótturfélaga þess.

Áhugavert að vita!
Heildarafli togara var 47.134 tonn árið 2018 en 43.590 tonn árið 2017. Afli á úthaldsdag var 29 tonn árið 2018 en 28 tonn árið 2017.

Rekstur ársins 2018

Rekstrartekjur HB Granda hf. árið 2018 námu 210,7 m€ samanborið við 217,3 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og án söluhagnaðar (EBITDA) var 36,8 m€ eða 17,5% af rekstrartekjum en var 35,7 m€ eða 16,4% árið áður. Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 4,0 m€ en voru neikvæð um 5,2 m€ á sama tíma árið áður. Áhrif hlutdeildarfélaga voru jákvæð um 17,0 m€ en voru jákvæð um 5,0 m€ árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 43,1 m€. Tekjuskattur að fjárhæð 10,9 m€ er reiknaður samkvæmt framtali í íslenskum krónum. Samstæðan mun greiða tekjuskatt að fjárhæð 0,7 m€ á árinu 2019 vegna rekstrarársins 2018. Hagnaður samstæðunnar varð því 32,2 m€ samanborið við 24,8 m€ árið áður.

Meðalfjöldi ársverka árið 2018 var 773 en var 839 árið áður. Laun og launatengd gjöld námu samtals 70,8 m€, en námu árið áður 73,9 m€ (9,0 milljarðar króna á meðalgengi ársins samanborið við 8,9 milljarða króna árið áður).

Rekstrarreikningur 2018

Skýr. 2018 2017
Seldar vörur 4 210.696 217.255
Kostnaðarverð seldra vara ( 167.902) ( 176.382)
Vergur hagnaður 42.794 40.873
Aðrar rekstrartekjur 6 12.345 10.592
Útflutningskostnaður ( 10.855) ( 10.945)
Annar rekstrarkostnaður 10 ( 14.146) ( 10.949)
Rekstrarhagnaður 30.138 29.571
Fjáreignatekjur 438 346
Fjármagnsgjöld ( 5.870) ( 4.051)
Gengismunur 1.432 ( 1.505)
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld samtals 12 ( 4.000) ( 5.210)
Áhrif hlutdeildarfélags 17 16.967 5.037
Hagnaður fyrir tekjuskatt 43.105 29.398
Tekjuskattur 13 ( 10.882) ( 4.571)
Hagnaður ársins 32.223 24.827
EBITDA 36.773 35.730
Hagnaður á hlut
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut 22 0,018 0,014

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Yfirlit um heildarafkomu ársins 2018

Skýr. 2018 2017
Hagnaður ársins 32.223 24.827
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé:
Liðir sem síðar munu verða endurflokkaðir yfir rekstur:
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í félögum 1.177 ( 1.419)
Áhættuvarnir vegna langtímaskulda 21 ( 728) 0
Heildarafkoma ársins 32.672 23.408

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Efnahagur

Heildareignir samstæðunnar námu 667,1 m€ í árslok 2018. Þar af voru fastafjármunir 550,1 m€ og veltufjármunir 117,0 m€. Í árslok námu heildarskuldir samstæðunnar 387,6 m€ og eigið fé nam 279,5 m€. Eiginfjárhlutfall var því 41,9% en var 51,6% í árslok 2017.

Efnahagsreikningur 2018

Skýr. 2018 2017
Eignir
Rekstrarfjármunir 14 196.198 155.768
Rekstrarfjármunir í smíðum 15 39.343 49.302
Óefnislegar eignir 16 282.332 173.311
Eignarhlutur í hlutdeildarfélagi 17 29.083 27.448
Aðrar fjárfestingar 18 3.107 9.874
Fastafjármunir 550.063 415.703
Birgðir 19 35.410 34.054
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 20 30.071 30.732
Kröfur á tengda aðila 32 13.243 0
Handbært fé 38.279 17.603
Veltufjármunir 117.003 82.389
Eignir samtals 667.066 498.092
Eigið fé
Hlutafé 19.325 19.325
Lögbundinn varasjóður 37.743 37.743
Þýðingarmunur vegna hlutdeildarfélags 2.351 1.174
Annað bundið eigið fé 27.899 10.443
Óráðstafað eigið fé 192.167 188.487
Eigið fé 21 279.485 257.172
Skuldir
Vaxtaberandi skuldir 23 187.687 134.078
Tekjuskattsskuldbinding 24 70.593 38.033
Langtímaskuldir 258.280 172.111
Vaxtaberandi skuldir 23 112.431 52.319
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir 25 16.153 15.269
Skattar ársins 24 717 1.221
Skammtímaskuldir 129.301 68.809
Skuldir 387.581 240.920
Eigið fé og skuldir samtals 667.066 498.092

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam á árinu 2018 32,8 m€, en var 28,9 m€ árið áður. Fjárfestingar námu 94,9 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 82,8 m€. Handbært fé hækkaði því um 20,7 m€ og var í árslok 38,3 m€.

Sjóðstreymi 2018

Skýr. 2018 2017
Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður ársins 30.138 29.571
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir og virðisrýrnun rekstrarfjármuna 18.980 16.751
Hagnaður af sölu eigna ( 12.345) ( 10.592)
36.773 35.730
Breytingar á rekstrartengdum eignum 2.318 5.759
Breytingar á rekstrartengdum skuldum 308 ( 3.076)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 2.626 2.683
Innheimtar vaxtatekjur 515 346
Greidd vaxtagjöld ( 5.870) ( 4.051)
Greiddir skattar ( 1.221) ( 5.855)
Handbært fé frá rekstri 32.823 28.853
Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í rekstrarfjármunum 13 ( 6.369) ( 14.765)
Fjárfesting í rekstrarfjármunum í smíðum 14 ( 34.646) ( 39.924)
Söluverð rekstrarfjármuna 2.709 12.939
Söluverð aflaheimilda 1.373 0
Fjárfesting í dótturfélagi að frádregnu handbæru fé 5 ( 82.352) 0
Fjárfesting í eignarhlutum ( 546) ( 3.591)
Aðrar fjárfestingar 0 ( 778)
Greiðslur frá hlutdeildarfélagi 24.934 0
Fjárfestingarhreyfingar ( 94.897) ( 46.119)
Fjármögnunarhreyfingar
Greiddur arður ( 10.359) ( 16.338)
Skammtímalán 61.161 ( 2.176)
Tekin ný langtímalán 179.419 55.000
Afborganir langtímalána ( 147.471) ( 8.951)
Fjármögnunarhreyfingar 82.750 27.535
Hækkun (lækkun) á handbæru fé 20.676 10.269
Handbært fé í ársbyrjun 17.603 7.334
Handbært fé í árslok 38.279 17.603
Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
Fjárfesting í eignarhlutum 0 ( 481)
Söluverð aflaheimilda 12.329 0

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi ársins 2018 (1 evra = 127,37) verða tekjur 26,8 milljarðar króna, EBITDA 4,7 milljarðar og hagnaður 4,1 milljarður. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á lokagengi ársins 2018 (1 evra = 132,86) verða eignir samtals 88,6 milljarðar króna, skuldir 51,5 milljarðar og eigið fé 37,1 milljarður.